Vi gör det av kulturella skäl…(?)

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Det här kan påverka barnen negativt på olika sätt. Många av de här barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Det finns många olika skattningar på hur många barn som växer upp i familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. De procentsatser man kommer fram till varierar men med en sak gemensamt – barnen är många.

Om du har en förälder som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel så tänk på följande:

Källa: Drugsmart.com


Barns liv påverkas av missbruk i familjen

Missbruk gör att vår förmåga att vara förälder försämras. Även om det aldrig var meningen, blir ett barn till en missbrukande förälder lidande av missbruket.
För många barn innebär ett missbruk i familjen att:

• Barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när denna är påverkad. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter.

• Det förekommer mycket lögner i familjen. Missbruket ska döljas för andra. Barnet kan känna sig tvunget att ljuga för att skydda sin mamma eller pappa.

• Barnet får ta på sig för mycket ansvar, till exempel om man är äldst av syskonen får hjälpa sina småsyskon med det som en påverkad förälder inte sköter om. Att leka och läsa läxor får man inte tid med.

• En ökad risk för att det blir mycket bråk och konflikter i familjen. En berusad förälder kan reagera starkt och bli arg över saker som i vanliga fall inte väcker någon ilska. För ett barn blir hemmet inte en trygg plats att vara på när man inte vet vad som kan hända.

Källa: BRIS.se


Våld i samband med alkohol är inte ovanligt. Det finns undersökningar som visar att åtta av tio personer som misshandlar eller skadar andra – har varit påverkade av alkohol.

Vad det gäller personer som blivit utsatta för våld har ungefär hälften varit påverkade av alkohol.

Källa: Droginformation.nu


OLYCKOR

I Sverige dör cirka 3.000 personer varje år på grund av olyckor. I lägre åldrar är olyckor den vanligaste dödsorsaken. Trafikolyckor är vanligast. Andra vanliga olyckor är drunkningar, fall och bränder.

Alkoholen beräknas internationellt svara för 30 procent av de stora olyckskategorierna med dödlig utgång, något högre för trafikolyckor och lägre för arbetsolyckor.

För olyckor med icke dödlig utgång är alkoholens roll mindre: cirka två tredjedelar av den som gäller för dödsolyckor.

TRAFIKOLYCKOR

Om man ställer frågan ”ska en förare vara nykter” så svarar alla JA. Det är alltså tydligt att vi är överens om att alkohol inte har någon plats när det gäller bilkörning.

Men verkligheten ser dessvärre annorlunda ut. Trafikverket har gjort beräkningar som visar att det varje timme dygnet runt görs 525 onyktra bilresor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner resor varje år.

Varje år dödas cirka 75 människor på grund av alkohol i trafiken. Och varje år skadas mer än 1.000 människor svårt i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor.

Källa: MHF, Motormännens Helnykterhetsförbund

VÅLD

En stor del av all misshandel är relaterad till alkohol och sker på allmän plats, oftast mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Vid denna typ av misshandel är det vanligast att både offer och förövare är män. I takt med att vi i Sverige oftare dricker alkohol på krogen i stället för hemma, har också misshandeln mellan män minskat i bostäder och på andra platser inomhus. När misshandel sker i hemmet är det oftast en kvinna som är offret.

I 70 procent av fallen med misshandel på allmän plats var gärningspersonen berusad. Bland dem som blev misshandlade var andelen som var berusade ännu något högre.

Ofta är det ungdomar som råkar illa ut. 70 procent av pojkarna som hamnar på akuten i samband med våld är berusade, av flickorna är så gott som alla onyktra.

Men mycket våld äger också rum i skymundan i hemmen, i nära relationer. Jämfört med våld i offentlig miljö förekommer alkohol något mindre ofta vid våld i nära relationer – i cirka hälften av fallen finns alkohol med i bilden här.

När det gäller det sexuella våldet är det ännu vanligare att alkohol är inblandat. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.

Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet, Våld i nära relationer 


Olyckor och andra skador, som kan relateras till alkohol, beräknas idag kosta vårt samhälle omkring 45 miljarder kronor per år.* Exempel på kostnader är dels de akuta, som vid olyckor, dels de medicinska som vid vård av personer med alkoholproblem. Även kostnad för sjukskrivning och bortfall i arbetstid finns med.

Till allt detta kommer det mänskliga lidandet vid alkoholproblem och alkoholrelaterade olyckor, som naturligtvis inte går att mäta i pengar.

Källa: CAN, Frågor och svar om alkohol 


Nyttiga länkar:


På måndag tar jag steget för jag orkar inte mer. För allas bästa och för att jag älskar dig.

108400cookie-checkVi gör det av kulturella skäl…(?)